Privacy verklaring

Privacy Verklaring T.V. De Molen (25 mei 2018)

Om de verenigingsdiensten van Tennisvereniging De Molen (T.V. De Molen) aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de T.V. De Molen (‘wij’) in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. T.V. De Molen respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

 

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacy verklaring staan.

 • Welke gegevens worden door T.V. De Molen verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Jouw rechten
 • Contactgegevens T.V. De Molen
 • Wijzigingen in dit privacy statement

Welke gegevens worden door T.V. De Molen verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien je:

 • Lid wordt van T.V. De Molen. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, speelsterkte, actuele rating, pasfoto en overige gegevens die door jouw worden verstrekt (met uitzondering van betaalgegevens). T.V. De Molen geeft deze informatie door aan de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB). DE KNLTB kent aan jou een bondsnummer toe wanneer je lid wordt (voor de privacy verklaring van de KNLTB klik hier);
 • Binnen T.V. De Molen als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;
 • Op de een of andere manier onderscheiden bent door T.V. De Molen. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam van de onderscheiding en datum van toekenning;
 • Zich inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de vereniging/teamnummer, speelsterkte en ranking en uitslagen;
 • Zich inschrijft voor baan reservering. Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam
 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of prijsvragen. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een prijsvraag, waaronder in ieder geval je naam en e-mailadres; en
 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je voor- en achternaam.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen van de tennisvereniging het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van de T.V. De Molen;
 • Het organiseren van competities en toernooien;
 • Het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en);
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Het verstrekken van door jou gevraagde informatie;

Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van T.V. De Molen, de partners van T.V. De Molen of andere partijen waarmee T.V. De Molen samenwerkt;

 • Archief doeleinden; en
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • Het versturen van tennisnieuws en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal T.V. De Molen die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door T.V. De Molen opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor onze verenigingen en leden een ICT oplossing aanbieden, zoals voor ledenadministratie. Ook kunnen deze gegevens met tennissschool "Tennislife" worden gedeeld wanneer je les volgt op ons park.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. T.V. De Molen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. T.V. De Molen treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over de privacy verklaring van T.V. De Molen

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over de privacy verklaring van T.V. De Molen, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van T.V. De Molen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Privacy verklaring - bezoek website

Algemeen

Teneinde T.V. De Molen website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat T.V. De Molen in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. T.V. De Molen respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke gegevens worden door T.V. De Molen verwerkt?

De gegevens die door T.V. De Molen worden verwerkt bestaat uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals bondsnummer, e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde functieomschrijving (met naam en functie) als vrijwilliger een functie uitoefend.

Wat doet T.V. De Molen met jouw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • Het verwerken van jouw vraag.
 • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.
 • Jouw deelname aan een activiteit te effectueren.
 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
 • Je te kunnen verzoeken jouw ervaringen met T.V. De Molen te delen, teneinde je nog beter van dienst te kunnen zijn.
 • Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met jouw instemming).

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. T.V. De Molen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

T.V. De Molen heeft via het gebruik van een door de KNLTB aangeboden website passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie, dan kun je altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over het privacy beleid van T.V. De Molen

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van T.V. De Molen, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Privacy statement van de KNLTB.

Ook de door T.V. De Molen verstrekte gegevens aan de KNLTB worden zorgvuldig door de KNLTB verwerkt en beheerd. De privacy statement van de KNLTB is de raadplegen via www.knltb.nl.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 00

Adres

Postadres: Schierstins 19
8925 JA Leeuwarden

KVK-nummer

40003285